Hiszpania / Spain

Wtorek / Martes 21.02.2023

I znowu położyliśmy się za późno, znowu za późno wstaliśmy i znowu pomocną okazała się hiszpańska taksówka. Szybko i sprawnie dotarliśmy do szkoły. Weszliśmy od razu do znanego nam już pokoju nauczycielskiego, porozmawialiśmy z nauczycielami, którzy już dotarli do pracy. Cieszy nas to, że w Hiszpanii jest tylu nauczycieli mężczyzn, przynajmniej w tej szkole tak jest. Mercedes pomogła nam znaleźć nauczycieli, u których dziś mieliśmy być na lekcji. Każdy z nas zaczął dzień od zajęć z innym nauczycielem.

Ania poszła znowu na lekcję angielskiego, tym razem z Mercedes. Była to też 3 E.S.O, jednak inna grupa. Lekcja też zaczęła się od powtarzania. Było to słownictwo Health and Body. Wszyscy uczniowie wstali i Mercedes pytała każdego ucznia po kolei o słówka,  np. jak się mówi „grypa”, trzeba było odpowiedzieć i też zrobić spelling. Ten, kto nie wiedział, siadał. Robiło się kilka rund aż został tylko jeden uczeń, który wygrywał. 

Następnie zaczęli grać w Two truths, one lie. Mercedes napisała 3 rzeczy związane z jej życiem i uczniowie musieli zadawać pytania, żeby odgadnąć, które to nieprawda. Jak już kłamstwo zostało wykryte, każdy uczeń pisał swoje dwie prawdy i jedno kłamstwo. Wszyscy mieli niezły ubaw, lekcja była prowadzona w dosyć luźny sposób i widać, że uczniowie dobrze się bawili. 

Następną lekcję, na którą poszła Ania to język ojczysty, czyli hiszpański, do 2 E.S.O. Lekcja zaczęła się od kartkówki z czasowników. Po skończeniu nauczycielka Verónica wprowadziła nowy temat: teksty dziennikarskie. Narysowała na tablicy diagram, który uczniowie przepisali do zeszytów i zapowiedziała, że na następnej lekcji będą używać komputerów, gdzie będą musieli wyszukać każdy typ tekstu dziennikarskiego, który został wytłumaczony dzisiaj na lekcji.

Paulina z Javierem, którego już poznała wczoraj poszła na lekcje 1 E. S. O. – nasza 7. Uczniowie korzystając z podręczników i wyświetlanej prezentacji przygotowanej przez nauczyciela uczyli się o budowie kwiatu. Na następnej lekcji z klasą na tym samym poziomie, Javier dla utrwalenia wiedzy wykorzystał świetną platformę Plickers. Każdy z uczniów dostawał swój niepowtarzalny kod, dzięki niemu mogli odpowiadać na pytania wyświetlane na prezentacji. Nauczyciel skanował swoim telefonem wyniki, które od razu wyświetlał rzutnik. Paulina była zachwycona,  przede wszystkim niemarnowaniem papieru, ale również jako świetna alternatywa dla aplikacji, do których potrzebujemy telefonów. 

Kasia zaczęła dzień aktywnie, na lekcji wychowania fizycznego z Pedro. Nauczyciel przywitał uczniów, sprawdził obecność. Kasia uczestniczyła w rozgrzewce, ale nie zdecydowała się na bieganie wokół boiska. Później grupa przeszła na salę gimnastyczną, gdzie rozłożyli materace i ćwiczyli judo, poprzedzając to kolejną rozgrzewką. Pedro włączył muzykę, co wyraźnie spodobało się uczniom. Nauczyciel pokazał chwyty, które dziś będą ćwiczyć. Uczniowie wykonywali zadania w parach, następnie było przejście i zmiana partnerów, uczniowie bardzo chętnie ćwiczyli. Pedro z zaangażowaniem pokazywał uczniom właściwe ruchy, korygował ich postawę i wskazywał jak poprawnie wykonać ćwiczenia. Pedro wytłumaczył Kasi jaka jest to grupa, co lubią, jak cieszą się trenując judo, jak bardzo są w to zaangażowani.

Kolejną lekcją, w której uczestniczyła Kasia była lekcja biologii z Danielem. Pomocą dydaktyczną na tych zajęciach była masa ciastek, które Daniel przyniósł do klasy. Uczniowie wykonali modele drzew fitogenetycznych z różnego rodzaju ciastek. Pracowali w czteroosobowych grupach, układali ciastka na przygotowanych plakatach. Następnie podpisali przygotowane modele, oznaczyli ich poszczególne części. Po skończonej pracy zrobili zdjęcia i wysłali na maila, żeby nauczyciel mógł je wyświetlić dla wszystkich na tablicy podczas prezentacji modeli. W sali wisiał regulamin, który mówi m.in. o zasadach korzystania z telefonów, o konsekwencjach w przypadku złamania zasad obowiązujących w szkole, o przewinieniach, które wyraźnie szkodzą współżyciu społeczności.

Pierwsza lekcja, którą odbywa Maciek była z profesorem Cesarem, który ma w szkole wiele funkcji, jest operatorem strony internetowej, organizatorem meczów nauczyciele kontra uczniowie. Uczniowie go uwielbiają za jego wiedzę, chęć do pracy, starania i wkład w funkcjonowanie szkoły. Filozofia to lekcja wyborowa i odbywała się w Salon de actos (ze sceną), której tematem było przedstawienie podstawowych założeń filozofów greckich na podstawie Platona i Arystotelesa. Nauczyciel tydzień wcześniej zadał do domu pracę w grupach, mająca na celu zastosowanie filozofii w życiu codziennym. W czasie godzinnych zajęć dwie grupy przedstawiały scenki, po których nauczyciel zadawał pytania prowokujące publiczność do refleksji i dyskusji. Przekazywał różne informacje zwrotne na temat dykcji, postawy, sformułowań użytych w dialogach. Uczniowie nieprzedstawiający wielokrotnie notowali na kartach w segregatorach spostrzeżenia wynikające z dyskusji opartych o scenki. Po lekcjach dwóch uczniów podeszło do Maćka przekazując, że uwielbiają ten przedmiot i potwierdzając, że lekcje z tym profesorem zawsze tak wyglądają. 

Po zakończeniu lekcji od razu, bez żadnej przerwy odbyła się lekcja literatury z dość młodym profesorem Joaquim z mało liczną klasą 1 liceum  (grupa rozszerzona). Tematem lekcji był teatr w baroku. Profesor bazował na prezentacji i informacjach zawartych w niej, a książka była tylko dodatkiem w czytaniu tekstów źródłowych i analizowaniu budowy teatru. Następnie, po 20 minutowym wprowadzeniu i dyskusji, uczniowie pisali wypracowanie na laptopach (dokumentach google) na temat różnych wymiarów miłości poznanych w omawianych epokach. Laptopy znajdowały się już w sali, w szafie na kółkach. 

W czasie pracy uczniów nauczyciel mógł poświęcić chwilę każdemu uczniowi. Taki system pracy jest możliwy, gdy lekcja trwa 60 minut. Uczniowie bardzo dobrze pracowali na lekcji i chętnie uczestniczyli w dyskusjach.

Po zakończeniu lekcji wszyscy spotkaliśmy się na drugim śniadaniu w szkolnej kafeterii. Po krótkiej przerwie nadszedł czas na kolejne atrakcje. Tym razem zwiedzanie lokalnej winiarni GONZALEZ BYASS. Towarzyszył nam Manuel, jeden z nauczycieli historii. Po przybyciu na miejsce pani przewodnik zabrała nas w podróż po jednej z najsłynniejszych andaluzyjskich winiarni, zdradzając sekrety produkcji słynnego Sherry wytwarzanego od 1835. Zwieńczeniem naszej wycieczki była degustacja przepysznych trunków. Pożegnaliśmy się z Manuelem, którego wzywały obowiązki służbowe a my ruszyliśmy na dalsze zwiedzanie pięknego Jerez.

Y de nuevo nos acostamos tarde, nos levantamos demasiado tarde otra vez así que el taxi nos resultó útil por segunda vez.. Llegamos a la escuela rápida y eficientemente. Inmediatamente entramos a la ya familiar sala de profesores, hablamos con los profesores que ya habían llegado al trabajo. Nos alegra que haya tantos profesores varones en España, al menos en este colegio lo hay. Mercedes nos ayudó a encontrar a los profesores con los que se suponía que íbamos a tener lecciones hoy. Cada uno de nosotros empezaba el día con clases con un profesor diferente.

Ania fue a una lección de inglés nuevamente, esta vez con Mercedes. También era 3  de la E.S.O, pero un grupo diferente. La lección también comenzó con la repetición de lo que se había hecho en la clase anterior. Era el vocabulario de Salud y Cuerpo. Todos los alumnos se pusieron de pie y Mercedes preguntaba el vocabulario a cada alumno por turnos, por ejemplo, cómo se dice “gripe”, había que responder y también proceder luego con el spelling. El que no sabía contestar se sentaba. Hubo varias rondas hasta que solo quedó un estudiante que es el que ganó. 

Luego empezaron a jugar a Two Truths, One Lie. Mercedes escribió 3 cosas sobre su vida en la pizarra y los alumnos tenían que hacer preguntas para adivinar cuáles no eran ciertas. Una vez descubierta la mentira, cada estudiante escribiía sus dos verdades y una mentira. Todos se divirtieron mucho, la lección se llevó a cabo de una manera bastante relajada y era obvio que los estudiantes se la pasaron bien.

La siguiente lección a la que acudió Ania fue de Lengua, es decir, el español, en  2 de la  E.S.O. La lección comenzó con un mini exámen de verbos. Al finalizar, la docente Verónica introdujo un tema nuevo: los textos periodísticos. Dibujó en la pizarra un diagrama que los alumnos copiaron en sus cuadernos y anunció que en la próxima lección usarían computadoras donde tendrían que buscar todo tipo de texto periodístico que se había explicado hoy en clase.

Paulina y Javier, a quien ya había conocido ayer, fueron a la clase de 1 de la E. S. O. – nuestra clase 7. Los estudiantes, usando libros de texto y una presentación proyectada preparada por el profesor, estuvieron aprendendiendo sobre la estructura de una flor. En la siguiente lección con una clase del mismo nivel, Javier utilizó la gran plataforma Plickers para consolidar los conocimientos. Cada uno de los estudiantes recibió su propio código en una hoja de papel, gracias al cual pudieron responder a las preguntas que se mostraron durante la presentación. El profesor escaneó los resultados con su teléfono y estos se mostraron inmediatamente en el proyector. Paulina quedó encantada, no sólo por la idea de no desperdiciar papel, sino también como una gran alternativa a las aplicaciones para las que necesitamos los teléfonos.

Kasia comenzó el día activamente, con una lección de educación física con Pedro. El profesor saludó a los alumnos y comprobó la asistencia. Kasia participó en el calentamiento, pero decidió no correr por la pista. Posteriormente, el grupo se trasladó al gimnasio, donde tendieron colchonetas y practicaron judo, precedido de otro calentamiento. Pedro puso música, que a los estudiantes claramente les gustó. El maestro mostró las llaves que practicarían hoy. Los estudiantes realizaron tareas en parejas, luego hubo una rotación y cambio de compañeros, los estudiantes estaban muy dispuestos a entrenar. Pedro mostró a los alumnos los movimientos correctos, corrigió su postura y mostró cómo realizar los ejercicios correctamente. Pedro le explicó a Kasia cómo es el grupo, qué les gusta, cómo disfrutan entrenando judo, cuánto se involucran en él, etc.

La siguiente clase en la que participó Kasia fue una lección de biología con Daniel. El material didáctico en estas clases era la masa de galletas que trajo Daniel a clase. Los estudiantes hicieron modelos de árboles fitogénicos de varios tipos de galletas. Trabajaron en grupos de cuatro, colocando galletas en carteles preparados. Luego firmaron los modelos preparados y marcaron sus partes individuales. Después de terminar el trabajo, sacaron fotos y las enviaron por correo electrónico para que el profesor las mostrara en la pizarra para todos durante la presentación de los modelos. Había unas normas en la clase que  instruían sobre las reglas para el uso de los teléfonos, sobre las consecuencias en caso de infringir las reglas escolares, sobre las faltas que claramente perjudican la convivencia en la comunidad.

La primera lección de Maciek fue con el profesor César, quien tiene muchas funciones en la escuela, es el encargado del sitio web, el organizador de partidos de profesores contra estudiantes. Los estudiantes lo adoran por su conocimiento, voluntad de trabajo, esfuerzo y contribución al funcionamiento de la escuela. La filosofía es una lección optativa  y se llevó a cabo en el Salón de actos (que tiene un escenario), el tema fue presentar los fundamentos básicos de los filósofos griegos basándose en Platón y Aristóteles. El profesor había asignado una tarea la semana anterior que consistía en aplicar la filosofía a la vida cotidiana. Durante las clases de una hora, dos grupos presentaron escenas, después de lo cual el profesor hizo preguntas que provocaron la reflexión y discusión entre los presentes. Proporcionó varios comentarios y consejos sobre la dicción, la postura y la redacción utilizada en los diálogos. Los estudiantes que no presentaron anotaron repetidamente las observaciones resultantes de las discusiones basadas en juegos de roles. Después de las lecciones, dos estudiantes se acercaron a Maciek, diciendo que les encanta esta materia y confirmando que las lecciones con este profesor siempre son así.

Después del final de la clase, inmediatamente, sin descanso, hubo una lección de literatura con un profesor bastante joven Joaquin, con un número reducido de primero de Bachillerato (grupo extendido). El tema de la lección fue el teatro barroco. El profesor se basó en la presentación y la información contenida en ella, y el libro fue solo una adición a la lectura de los textos fuente y al análisis de la construcción del teatro. Luego, después de una introducción y discusión de 20 minutos, los estudiantes escribieron un ensayo en los  portátiles (documentos de Google) sobre las diferentes dimensiones del amor aprendidas en las eras discutidas. Los portátiles ya estaban en la clase, en un armario con ruedas.

Mientras los alumnos trabajaban, el profesor pudo pasar un tiempo con cada alumno. Tal sistema de trabajo es posible cuando una lección dura 60 minutos. Los estudiantes trabajaron muy bien en clase y estaban ansiosos por participar en las discusiones.

Después del final de la lección, todos nos reunimos para un segundo desayuno en la cafetería de la escuela. Después de un breve descanso, es hora de más atracciones. En esta ocasión visitando la bodega local GONZALEZ BYASS – TÍO PEPE.. Nos acompañó Manuel, uno de los profesores de historia. Al llegar, el guía nos llevó a un recorrido por una de las bodegas andaluzas más famosas, desvelándonos los secretos de la elaboración del famoso vino de Jerez producido desde 1835. El colofón de nuestro viaje fue la degustación de deliciosos vinos. Nos despedimos de Manuel, que tenía que irse porque ese día tenían Claustro, y partimos a explorar la bella Jerez.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *