Hiszpania / Spain,  Nauczyciele

Poniedziałek / Lunes 20.02.2023

Wstaliśmy zbyt późno, więc do szkoły IES José Manuel Caballero Bonald pojechaliśmy taksówką. Alicia, dyrektorka szkoły, przywitała nas razem z jedną z nauczycielek i jej zastępczynią, Raquel. Zaczęliśmy od krótkiej, zapoznawczej pogawędki. Zostaliśmy zaproszeni na kawę i pyszny sok pomarańczowy. Następnie przeszliśmy do auli i przedstawiono nas uczniom oraz gronu pedagogicznemu. Jedną z pierwszych rzeczy, która rzuciła nam się w oczy były czarne stroje młodzieży, myśleliśmy, że to moda, taki styl. Okazało się, że nauczycielka muzyki poprosiła uczniów o taki dress code. Dyrektorka szkoły powiedziała uczniom i nauczycielom jaki jest plan naszej wizyty, zapowiedziała, że pojedziemy razem na wycieczkę do Sewilli. Opowiedziała o kulturze Andaluzji, obejrzeliśmy film o Jerez.

Mieliśmy zaszczyt obejrzeć wspaniały występ muzyczny przygotowany przez uczniów, którzy grali na instrumentach perkusyjnych. Następnie Orientadora Pilar, czyli hiszpański odpowiednik pedagoga i psychologa szkolnego opowiedziała szczegółowo o systemie edukacji w Hiszpanii, wytłumaczyła które z klas są obowiązkowe, co jest fakultatywne, ile lat trwa edukacja młodych Hiszpanów. Szczególnie wzruszył nas występ muzyczny, podczas którego jeden z uczniów zagrał na pianinie przepiękny utwór. Następnie Alicia zaprosiła nas na pyszne, tradycyjne, hiszpańskie śniadanie z tortillą i empanadą. Po posiłku przeszliśmy na zewnątrz, posłuchaliśmy o zielonej klasie i o tym jak uczniowie spędzają tam czas. Przyszedł moment, kiedy wreszcie mogliśmy zobaczyć jak pracują nasi hiszpańscy koledzy, jakich metod używają w szkolnej codzienności. Przeszliśmy do pokoju nauczycielskiego. Z Polski przywieźliśmy tradycyjne słodycze, żeby móc poczęstować wszystkich nauczycieli. Przedstawiliśmy się, opowiedzieliśmy o tym jak u nas wygląda organizacja pracy, jaki jest nasz plan zajęć, podział uczniów na grupy. Każdy z nas udał się na inne zajęcia, podczas których mieliśmy okazję obserwować proces nauczania.

Ania poszła na lekcję angielskiego z prof. Magdaleną do 3 E.S.O. – nasza 1LO. 

Była to powtórka z MODALS OF OBLIGATION. Uczniowie byli pytani, kiedy się używa czasowników modalnych, jakie są, do czego służą. Mają egzamin na początku marca, więc nauczycielka upewnia się jaki jest poziom wiedzy. 

Po powtórce Magdalena wyświetliła książkę na tablicy interaktywnej (element, w który wyposażona jest każda klasa) i wprowadza nowe słownictwo związane z opisywaniem charakteru osób. Każdy uczeń przepisywał słownictwo, a potem musiał rozwiązać zadania z książki i opisać siebie w kilku zdaniach używając nowo wprowadzonego słownictwa. Uczniowie prosili czasami Anię o pomoc, przeważnie po to, żeby dobrze ułożyć zdanie i też trochę z nią porozmawiać. Ciekawe jest to, że tutaj uczniowie mają swoją stałą salę, a nauczyciele się przemieszczają.

Następnie Ania poszła na zebranie Departamentu Anglistów. Niedawno zostało wprowadzone nowe prawo w Hiszpanii dotyczące kryteriów oceniania uczniów (kompetencje, aktywności przypisane do każdej kompetencji, wiedza podstawowa i jak ją oceniać). Trzeba było ustalić jednolity system ewakuacji uczniów. Nauczyciele ciężko pracowali nad ustaleniem równomiernych kryteriów, zrozumiałych dla uczniów jak i dla nauczycieli. Na ten moment nowe prawo będzie wprowadzone tylko do 2 E.S.O. (nasza 8 klasa) i 4 E.S.O. (nasze 2 LO). 

Zebranie zakończyło się sukcesem, ponieważ główne elementy oceniania zostały ustalone i zaakceptowane przez nauczycieli.

Kasia została zaproszona na matematykę, którą prowadziła Natalia. W grupie było ok. 30 uczniów. Zajęcia są dwujęzyczne, część lekcji prowadzona jest w języku angielskim. Uczniowie początkowo negocjowali z nauczycielką czy mają robić program czy zająć się sprawami klasowymi, chcieli żeby to Kasia zdecydowała co będą robić, ale tutaj Natalia miała ostateczny głos. Ustalili, że najpierw odbędzie się część matematyczna a później wychowawcza. Lekcje trwają 60 minut, więc jest czas na wiele aktywności. Podczas pracy nauczycielka wskazywała, który z uczniów ma czytać zadanie, zapisywała rozwiązania na tablicy. Natalia zachęcała uczniów do mówienia po angielsku, do zadawania pytań Kasi w tym języku. W części lekcji, która była poświęcona sprawom klasowym, uczniowie pytali m.in. o możliwość zmiany miejsc, na których aktualnie siedzą (za dużo ze sobą rozmawiali, więc zostali wymieszani). Kolejna dyskusja dotyczyła braku prac domowych w weekendy. Natalia prowadziła zajęcia z zaangażowaniem i nie zostawiała pytań uczniów bez odpowiedzi.

Następnie Kasia miała spotkanie z Orientadorą, która wyjaśniła jej specyfikę swojej pracy, opowiedziała jak wstępnie w szkole diagnozuje różne trudności uczniów, a także z jakimi specjalistami współpracuje. Wyjaśniła jakie informacje wprowadza do systemu, który funkcjonuje podobnie jak nasz Librus. Rozmowa dotyczyła również systemu szkolenia psychologów, zasad na jakich w Hiszpanii i w Polsce podejmuje się pracę w tym zawodzie, a także o tym jak wygląda pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w obu krajach. Praca Pilar polega również na doradztwie zawodowym. Zna ona ofertę uczelni wyższych, zapoznaje z nią uczniów i pomaga im się ukierunkować. Robi to na podstawie wywiadu, który przeprowadza, bierze pod uwagę preferencje ucznia, jego możliwości, rozmawia z jego rodziną. Kasia miała też okazję zobaczyć jak wyglądają zajęcia w klasie terapeutycznej. Uczniowie podejmują tam pracę indywidualną nad materiałem, mogą korzystać z pomocy pedagoga. W sali panował spokój, atmosfera sprzyjająca skupieniu, w tle słychać było muzykę klasyczną, nauczyciel wyjaśnił, że ani on ani jego uczniowie nie lubią być w zupełnej ciszy. W tym miejscu uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wyzwaniami rozwojowymi mogli pracować w warunkach bardzo dla siebie komfortowych.

Pierwsza lekcja Maćka odbyła się z Moisesem nauczycielem języka hiszpańskiego, który przez jakiś czas pracował w Niemczech. Klasa 1 SNC (w Polsce 7 klasa) była bardzo liczna, około 28 osób. Maciej siedział na samym końcu z uczniem, który przez cały rok jest odpowiedzialny za kluczyk do łazienki. Gdy dana osoba potrzebuje wyjść, kieruje się do niego aby otrzymać kluczyk i potem oddaje mu go. Celem lekcji było rozpoznanie części zdania. Wybrani uczniowie podchodzili do tablicy i zapisywali zdania wymyślone przez nauczyciela. Następnie na podstawie pomocy naukowej układali na sznurkach zdania z przygotowanych wcześniej kartek. Pod koniec zajęć uczniowie czytali tekst z podręcznika, ćwicząc czytanie i odpowiadając na pytania. Moises z łatwością panował nad grupą, nie podnosił głosu tylko z cierpliwościa upominał dzieci, aby nie przeszkadzały innym. Każde dziecko w czasie godzinnej lekcji miało możliwość wypowiedzenia się przynajmniej 2 razy. 

Po lekcji, bez przerwy, odbyła się lekcja z Victorem (tymczasowym nauczycielem języka hiszpańskiego). W czasie zajęć kilku uczniów napisało zaległy sprawdzian, a reszta dostała informacje o wynikach. Zajęcia zakończyły się podsumowaniem materiału Generación 98 i pieśnią Flamenco.

Paulina razem z José Manuelem poszli do klasy 1 E. S. O – nasza 7, bardzo liczna grupa, przywitała ją ciepło i entuzjastycznie. Dzieci przygotowały prezentację o drzewach występujących w Hiszpanii, ich taksonomii, budowie, owocach. Uczniowie prezentowali w języku angielskim, aby wszystko było zrozumiałe dla Pauliny. Kolejna lekcja odbyła się z Javierem, który prowadził zajęcia z anatomii dla 1 BACH. – nasza 3 LO. Lekcja odbywała się przy użyciu komputerów, uczniowie w grupach tworzyli swoje strony internetowe. Javier wytłumaczył Paulinie, że klasa jest na bardzo różnym poziomie i jest to najefektywniejszy sposób na przyswojenie wiedzy.

Po skończonych lekcjach Alicia pokazała nam szkołę, różne sale i miejsca spotkań nauczycieli. Nasze serca skradła biblioteka z pięknymi, zabytkowymi schodami i kolekcją starych gazet. Z głowami pełnymi inspiracji i ciekawych wniosków pojechaliśmy z Alicią, Rachel i Gonzalem do przepysznej restauracji serwującej dania typowe dla tego regionu. Chcąc poznać lepiej system edukacji w Hiszpanii, stosowane metody pracy i specyfikę zawodu tutejszego nauczyciela, prowadziliśmy przemiłą rozmowę. Korzystając z pięknej pogody, zrobiliśmy sobie spacer po centrum Jerez, nie zapominając o wspólnych, pamiątkowych zdjęciach. 

Nos levantamos un poco tarde, así que cogimos un taxi para ir a la escuela. Nos recibió Alicia, la directora del instituto, junto a una de las profesoras y su ayudante, Raquel. Comenzamos con una breve charla introductoria. Nos invitaron a un café y un delicioso zumo de naranja. Luego pasamos al auditorio y nos presentaron a los estudiantes y al personal docente. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención fueron los atuendos negros de los jóvenes, pensamos que cosa de la  moda o un estiloo. Resultó que el profesor de música les pidió a los estudiantes ese código de vestimenta. La directora del colegio explicó a alumnos y profesores cuál era el plan de nuestra visita, anunció que iríamos juntos de viaje a Sevilla. Habló de la cultura de Andalucía, vimos una película sobre Jerez.

Tuvimos el honor de presenciar una maravillosa actuación musical preparada por estudiantes que tocaron instrumentos de percusión. Luego, la orientadora Pilar, el equivalente español de pedagoga y psicóloga escolar, nos habló en detalle sobre el sistema educativo en España, explicó qué clases son obligatorias, cuáles son opcionales y cuántos años se tarda en educar a los jóvenes españoles. Nos conmovió especialmente la actuación musical, durante la cual uno de los estudiantes tocó una hermosa pieza en el piano. Luego Alicia nos invitó a un delicioso desayuno tradicional español con tortilla y empanadas. Después de comer, dimos una vuelta y escuchamos sobre el salón de clases verde y cómo los estudiantes pasan su tiempo allí. 

Llegó el momento en que por fin pudimos ver cómo trabajan nuestros compañeros españoles, qué métodos utilizan en el día a día del instituto. Fuimos a la sala de profesores. Trajimos dulces tradicionales de Polonia para poder tratar a todos los profesores. Nos presentamos, hablamos sobre cómo es nuestra organización de trabajo, cuál es nuestro horario y cómo se dividen los estudiantes en grupos. Cada uno de nosotros fue a diferentes clases, durante las cuales tuvimos la oportunidad de observar el proceso de aprendizaje.

Ania fue a una lección de inglés con la profesora. Magdalena, a 3 E.S.O. – nuestro 1 L.O.

Era una repetición de los MODALES DE OBLIGACIÓN. La profesora preguntaba a los estudiantes sobre cuándo se usan los verbos modales, qué son, para qué sirven. Tienen un examen a principios de marzo, por lo que la profesora se aseguraba de su nivel de conocimiento.Después de la repetición, Magdalena mostró el libro en la pizarra interactiva (un elemento con el que todas las clases están equipadas) e introdujo el nuevo vocabulario relacionado con la descripción del carácter de las personas. Cada estudiante copió el vocabulario, luego tuvo que resolver las tareas del libro y describirse a sí mismo en unas pocas oraciones usando el vocabulario recién introducido. Los alumnos a veces le pedían ayuda a Ania, sobre todo para recibir ayuda a la hora de estructurar su oración y hablarle un poco. Es interesante que aquí los estudiantes tienen su propia clase permanente y son los profesores los que se mueven.

Después Ania fue a una reunión del Departamento de Estudios Ingleses. Recientemente se ha introducido una nueva ley en España sobre los criterios de evaluación de los alumnos (competencias, actividades asignadas a cada competencia, conocimientos básicos y forma de evaluarlos). Se tuvo que establecer un sistema de evacuación uniforme para los estudiantes. Las profesoras han trabajado arduamente para establecer criterios uniformes que los estudiantes y los maestros puedan entender. De momento, la nueva ley sólo se aplicará a 2 E.S.O. (nuestro 8º) y 4º de E.S.O. (nuestra 2 LO).

La reunión fue un éxito ya que los principales elementos de evaluación fueron establecidos y aceptados por los profesores.

Kasia fue invitada a la clase de matemáticas que imparte Natalia. Había alrededor de 30 estudiantes en el grupo. Las clases son bilingües, algunas lecciones se llevan a cabo en inglés. Los alumnos inicialmente negociaban con la profesora si debían hacer el programa o tener tutoría, querían que Kasia decidiese lo que harían, pero aquí Natalia tenía la última palabra. Decidieron que primero se llevaría a cabo la parte de matemáticas y luego la parte de tutoría. Las lecciones duran 60 minutos, por lo que hay tiempo para muchas actividades. Durante el trabajo, el profesor indicaba qué estudiantes debían leer la tarea, escribía las soluciones en la pizarra. Natalia animó a los alumnos a hablar inglés y a hacerle preguntas a Kasia en este idioma. En la parte de la lección, que se dedicó a tutoría, los estudiantes preguntaron, entre otras cosas, por la posibilidad de cambiar los asientos en los que están sentados actualmente (debido a que hablaban demasiado, fueron mezclados). Otra discusión se refirió a no tener deberes los fines de semana. Natalia impartía clases con compromiso y no dejaba sin respuesta las preguntas de los alumnos.

Luego, Kasia tuvo una reunión con la Orientadora, quien le explicó los detalles de su trabajo, cómo diagnostica inicialmente dificultades de los estudiantes en el instituto y con qué especialistas trabaja. Explicó qué información ingresa en el sistema, que funciona de manera similar a nuestro Librus. La conversación también versó sobre el sistema de formación de psicólogos, las reglas sobre las que se lleva a cabo el trabajo en esta profesión en España y Polonia, así como sobre cómo es la ayuda psicológica para niños y jóvenes en ambos países. El trabajo de Pilar también implica orientación profesional. Conoce la oferta universitaria, familiariza a los estudiantes con ella y les ayuda a orientarse. Lo hace en base a una entrevista que realiza, toma en cuenta las preferencias del alumno, sus capacidades, habla con su familia. Kasia también tuvo la oportunidad de ver cómo son las clases en una clase terapéutica. Los estudiantes trabajan allí individualmente con el material, pueden usar la ayuda de un pedagogo. El salón estaba tranquilo, un ambiente propicio a la concentración, se escuchaba música clásica de fondo, el profesor explicó que ni a él ni a sus alumnos les gusta estar en completo silencio. Aquí, los estudiantes con necesidades educativas especiales y desafíos de desarrollo podrían trabajar en condiciones muy cómodas.

La primera lección de Maciek fue con Moises, un profesor de español que trabajó en Alemania durante algún tiempo. La clase 1 SNC (7º grado en Polonia) era muy numerosa, unas 28 personas. Maciej se sentó al final con un estudiante que es el responsable de la llave del baño durante todo el año. Cuando una persona necesita ir al servicio, van a buscarle para coger la llave y luego se la devuelven. 

El objetivo de la lección era reconocer partes de una oración. Los estudiantes seleccionados fueron a la pizarra y escribieron oraciones inventadas por el maestro. Luego, sobre la base de la ayuda científica, ordenaron oraciones en tarjetas que tenían previamente preparadas y las colgaron en una cuerda. Al final de la lección, los estudiantes leen un texto del libro de texto, practican la lectura y responden preguntas. Moisés controló fácilmente al grupo, no levantó la voz, pero pacientemente amonestó a los niños para que no molestaran a los demás. Cada niño tuvo la oportunidad de hablar al menos 2 veces durante una lección de una hora.

Después de esta clase, hubo una lección con Víctor (profesor temporal de español). Durante las clases, algunos estudiantes escribieron un test que tenían pendiente y el resto recibió información sobre los resultados. Las clases terminaron con un resumen del material de Generación 98 y el cante flamenco.

Paulina y José Manuel fueron a la clase 1 de E.S.O – nuestro 7 grado, un grupo muy numeroso la recibió calurosamente y con entusiasmo. Los niños prepararon una presentación sobre árboles que se encuentran en España, su taxonomía, estructura y frutos. Todo fue presentado en inglés para que fuera comprensible para Paulina. La siguiente lección fue con Javier quien tenía clases de anatomía en 1 BACH. – nuestro 3er LO. La lección se llevó a cabo usando ordenadores, los estudiantes en grupos crearon sus sitios web. Javier le explicó a Paulina que la clase está en un nivel muy diferente y esta es la forma más efectiva de adquirir conocimientos.

Después de las clases, Alicia nos mostró la escuela, las diferentes aulas y los lugares de reunión de los profesores. Nuestros corazones fueron robados por la biblioteca con hermosas e históricas escaleras y una colección de periódicos antiguos. Con la cabeza llena de inspiración e interesantes conclusiones, fuimos con Alicia, Raquel y Gonzalo a  un delicioso restaurante que sirve platos típicos de esta región. Con el deseo de conocer mejor el sistema educativo en España, los métodos de trabajo utilizados y las especificidades de la profesión de un profesor local, tuvimos una agradable conversación. Aprovechando el buen tiempo, dimos un paseo por el centro de Jerez, sin olvidarnos de las fotos conjuntas conmemorativas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *